Allmäna villkor

Dessa användarvillkor gäller för dig som använder Barkänslas digitala läromedel och liknande tjänster och produkter som vid var tid tillhandahålls av Barkänsla.

Våra Användares integritets- och dataskydd är mycket viktigt för Oss och vi har därför vidtagit såväl tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda din integritet.

Barkänsla driver söktjänster för utbildning med syfte att hjälpa individer och företag att hitta passande utbildningar. Detta innebär att vi erbjuder dig som användare att göra en förfrågningar och intresseanmälningar på kurser eller utbildningar via webbplatsen.

Så fungerar tjänsten

Allmänt

På Webbplatsen listas de Kurser som Tjänsten kan användas för. Efter att användare har genomfört en förfrågan via Webbplatsen ombesörjer Vi, som en del av Tjänsten, att din förfrågan skickas till relevant Leverantör. Webbplatsen har även en rad funktioner med mål att hjälpa dig hitta rätt utbildning såsom Räkna ut dina betyg, utbildningstester, nedladdning av broschyrer och liknande utbildningsrelaterade funktioner.

Intresseanmälan & utbildningsförfrågan

Samtliga förfrågningar genomförs via Webbplatsen genom att Du väljer en eller flera Kurser som Du önskar mer information om. När du har genomfört en förfrågan kommer Vi att skicka din förfrågan vidare till utbildningsleverantören och de kommer kontakta dig för mer information. Utbildningsleverantören kommer att spara dina uppgifter för att kunna hjälpa dig i ditt utbildningsval. Detta kan bland annat innebära marknadsföring av tjänster, direktkommunikation i form av nyhetsbrev och annan riktad kommunikation, samt insamling av data och analys.

Innehåll och komponenter i Kursen

Via Webbplatsen presenterar Vi en så detaljerad beskrivning som möjligt för samtliga Kurser med syfte att Du som Kund ska få så bra information som möjligt. Vi reserverar oss dock för att det, i vissa fall, kan saknas information eller ha skett förändringar avseende Kursen. Om Du har frågor kring någon av Kurserna eller om Du har ytterligare frågor är Du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post info@barkansla.se eller telefon +46 (0)732 77 08 47. För specifika frågor avseende en Kurs hänvisar vi Dig till relevant Leverantör.

Dina Åtaganden

Att du godkänner Villkoren innebär att Du accepterar att följa Villkoren vid användning av Tjänsten. När Du har genomfört en förfrågan via tjänsten skickas ett bekräftelsemejl till den e-postadress Du angivit vid förfrågan innehållandes dina kontakt­- och kunduppgifter tillsammans med eventuell annan information. Du ansvarar själv för att de uppgifterna Du lämnar vid förfrågan ska vara korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Du ansvarar själv för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare. Du som användare har inte rätt att använda Barkänsla’s varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten.

Personuppgiftshantering och dataskydd

Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (1998:204), även kallad PUL, med Dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela Europa och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Hos Barkänsla är dina personuppgifter alltid skyddade från tillgång av obehörig. Barkänsla värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information Du anförtror oss för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Barkänsla behandlar dina personuppgifter med syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om Barkänsla’s tjänster. Vi behandlar inhämtade personuppgifter i första hand i syfte att skicka vidare till arrangören av utbildningen och för att utföra identifiering, kundanalys, marknadsföring samt affärsutveckling. Om personuppgifter lämnas ut för behandling för Barkänsla’s räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande. Genom att godkänna Villkoren accepterar Du att personuppgifter som insamlats av Barkänsla kan komma att lämnas ut till en eller flera av Barkänsla’s samarbetspartners som i sin tur kan komma att tillhandahålla dig med olika typer av erbjudanden som Vi anser kan vara till nytta för dig.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Barkänsla behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information. Som policy raderar vi alla personuppgifter 24 månader efter att du senast använt våra tjänster. Användande av tjänster innefattar användandet av funktioner på webbplatsen samt ett aktivt klick i något av våra utbildningsutskick.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via vår Webbplats, detta i syfte att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. Barkänsla ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom exempelvis felaktig leveransadress, telefonnummer eller e-postadress. Har Du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är Du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post info@barkansla.se eller telefon +46 (0)732 77 08 47.

Rätten att bli bortglömd

Om du önskar att vi raderar dina personuppgifter maila till info@barkansla.se

Övrigt

Barkänsla friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för Kund eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Tjänsten oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt

Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt ändrar eller inskränker inte en Kunds rättigheter som konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

De Leverantörer som tillhandahåller Kurser eller andra produkter eller tjänster via Webbplatsen och Tjänsten är oberoende leverantörer och är inte att anse som anställda hos, eller agenter för, Barkänsla, dess partners eller Leverantörer.

Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i Villkoren.

Dessa Villkor har upprättats och skall tolkas i enlighet med svensk rätt.

Överlåtelse

Barkänsla förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt.

Tvistelösning

Om tvist föreligger mellan Barkänsla och Kund med anledning av dessa Villkor eller av annan anledning skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

Translate »